scroll for at udforske
Klikklik for at bryde igennem
Klikklik for at fortsætte


The Power of Growing Together

Del

Tema: The Importance of a Positive Community in the Workplace, by Lærke Hedelund

Arbejdsmiljøet er der, hvor individer bruger en betydelig del af deres liv, og skabelsen af et positivt og støttende fællesskab er afgørende for organisationens og dets medarbejderes succes.

Men hvorfor er det så vigtigt at have et godt fællesskab på arbejdspladsen?

Undersøgelser viser, at et positivt fællesskab på arbejdspladsen kan føre til flere fordele, inklusiv forbedret medarbejdertilfredshed, øget produktivitet og reducerede afskedigelsesrater.

En af de vigtigste fordele ved et positivt fællesskab i arbejdsmiljøet, er forbedret medarbejdertilfredshed. Ifølge psykolog Dr. Joshua Bourne er nogle af ingredienserne til tilfredshed blandt medarbejdere, klar kommunikation, karriereudvikling, ansvar og kultur. Et arbejdsmiljø med en klar kommunikation kan give medarbejdere modet til at være mere samarbejdsvillige, tillidsfulde og konfrontable, når det er nødvendigt. Dette betyder, at projekterne i virksomheden vil blive udført med en mere positiv attitude og en øget niveau af produktivitet og motivation.

Muligheden for at udvikle sin karriere inden for virksomheden og være en del af et fællesskab, hvor man føler ejerskab over specifikke opgaver, er også en vigtig faktor for medarbejdertilfredshed og kan få medarbejderen til at tage påtage sig mere ansvar og ikke mindst med et større gå-på-mod.

En positiv fællesskabsfølelse på arbejdspladsen kan også føre til øget produktivitet. En undersøgelse, publiceret i tidsskriftet Journal of Organizational Behavior, viser, at medarbejdere, der har en følelse af fællesskab på arbejdspladsen, er mere tilbøjelige til at samarbejde og gøre dette mere effektivt. Denne type fællesskab kan også føre til et øget niveau af kreativitet og innovation, da medarbejderne i sådanne fællesskaber er mere tilbøjelige til at dele deres idéer og tilbyde konstruktiv feedback til hinanden.

Derudover kan en positiv fællesskabsfølelse på arbejdspladsen føre til reducerede afskedigelsesrater. En undersøgelse, publiceret i tidsskriftet Journal of Occupational Health Psychology, viser, at medarbejdere, der har en større følelse af tilhørsforhold og er en del af et positivt fællesskab, er mindre tilbøjelige til at forlade organisationen. Dette er selvsagt en fordel for enhver organisation, idet det kan spare organisationen betydelige omkostninger forbundet med rekruttering og uddannelse af nye medarbejdere.

Hvordan kan organisationer skabe et positivt fællesskab på arbejdspladsen?

Som nævnt tidligere, kan dette gøres gennem klar og effektiv kommunikation. En undersøgelse, der er publiceret i tidsskriftet Journal of Business and Technical Communication, understreger, at organisationer med åben og gennemsigtig kommunikation fremmer en kultur af tillid og gensidig respekt, hvilket fører til et mere positivt fællesskab på arbejdspladsen.

En anden måde at fremme et godt fællesskab er, at anerkende medarbejdernes arbejdsindsats. En undersøgelse publiceret i Journal of Applied Psychology illustrere, at organisationer, der anerkender og fejrermedarbejdernes arbejdsindsats, har et mere positivt mindset på arbejdet .

Med andre ord, kan et positivt fællesskab på arbejdspladsen være afgørende for både organisationens og dets medarbejderes velbefindende. En af de ting vi gør i Wavemaker, er at sætte fokus på de små ting i hverdagen, der gør den store forskel i livet. Vi giver vores medarbejder muligheden for at tage ejerskab over hverdagen med fleksible mødetider og stor frihed til at sætte sin egen agenda. Dette fører til forbedret medarbejdertilfredshed, øget produktivitet og reduceret opsigelsesrate. Organisationer bør gøre en samlet indsats for at fremme en positiv samfund på arbejdspladsen gennem effektiv kommunikation, samarbejde og gensidig respekt. Ved at skabe et støttende og positivt arbejdsmiljø kan organisationer sikre, at deres medarbejdere føler sig værdsatte, respekterede og glade, hvilket i sidste ende fører til en mere produktiv og succesfuld arbejdsplads.

wavemaker-global-vector-logo | Blis

The workplace is where individuals spend a significant portion of their lives and creating a positive and supportive community is crucial for the organization’s and its employees’ success.

But why is having a good community in the workplace so important?

Science has shown that a positive community in the workplace can lead to several benefits, including improved employee satisfaction, increased productivity, and reduced turnover rates.

One of the key benefits of a positive community in the workplace is improved employee satisfaction. According to Psychologist Dr. Joshau Bourne, some of the ingredients for job satisfaction are clear communication, career development, leadership, and culture. A workspace with clear communication can give employees the courage to be more collaborative, trustworthy, and confrontable when needed. This means that the projects done in the company will be with a more positive attitude and an increased level of productivity and motivation.

The opportunity to develop your career within the company and be in a community, where given a sense of ownership in specific tasks, is also a major factor in employee satisfaction and can cause the employee to take more responsibility with a growing and positive mindset.

A positive community in the workplace can also lead to increased productivity. A study published in the Journal of Organizational Behavior found that employees who had a sense of community in the workplace were more likely to collaborate and work together effectively. This type of community can also lead to increased creativity and innovation as employees are more likely to share their ideas and offer constructive feedback to one another.

Additionally, a positive community in the workplace can lead to reduced turnover rates. A study case published in the Journal of Occupational Health Psychology found that employees who had a sense of belonging and were part of a positive community were less likely to leave the organization. This can save the organization significant costs associated with recruiting and training new employees.

So, how can organizations create a positive community in the workplace?

One way is through effective communication. A study published in the Journal of Business and Technical Communication claims that organizations that had open and transparent communication fostered a culture of trust and mutual respect, leading to a more positive community in the workplace. Additionally, promoting collaboration and teamwork can help to build a sense of community among employees.

Another way to foster a positive community in the workplace is to recognize and celebrate the contributions of employees. A study published in the Journal of Applied Psychology found that organizations that recognized and celebrated the contributions of employees had a more positive community in the workplace.

In other words, a positive community in the workplace can be decisive for the well-being of both the organization and its employees. One of the things we do at Wavemaker is to focus on the small things in everyday life that make a big difference. We give our employees the opportunity to take ownership with flexible meeting times and great freedom to set their own agenda. This leads to improved employee satisfaction, increased productivity, and reduced resignation rates. Organizations should make a concerted effort to promote a positive workplace community through effective communication, cooperation, and mutual respect. By creating a supportive and positive work environment, organizations can ensure that their employees feel valued, respected, and happy, which ultimately leads to a more productive and successful workplace.

wavemaker-global-vector-logo | Blis

Next up